Privacy Policy

Privacybeleid Rotterdamvisaas.nl

www.rotterdamvisaas.nl

Over ons privacybeleid

Rotterdamvisaas.nl geeft veel om uw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor het (verbeteren) van onze services en we verwerken de informatie die we over u hebben verzameld en uw gebruik van onze services. We stellen uw gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten geleverd door Rotterdamvisaas.nl. De begindatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/05/2018, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle vorige versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie we over u verzamelen, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden gegevens kunnen met derden worden gedeeld. We leggen u ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy-contactpersoon aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webshop software

Lightspeed E-commerce

Onze webshop is ontwikkeld met software van Lightspeed E-commerce.

Persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze diensten, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed E-commerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor enig ander doel gebruiken.

Lightspeed E-commerce is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed E-commerce gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen. Lightspeed E-commerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het bedrijf te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Lightspeed E-commerce / Roundcube

We gebruiken de diensten van Lightspeed E-commerce / Roundcube voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en beschadiging van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Lightspeed E-commerce / Roundcube heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Lightspeed Payments/Mollie

We gebruiken het Lightspeed Payments/ Mollie-platform om (een deel van) de betalingen in onze webshop af te handelen. Lightspeed Payments/ Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Lightspeed Payments/ Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Lightspeed Payments/ Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens komen ook van van toepassing op de onderdelen van Lightspeed Payments/ Mollie 's service waarvoor zij derden inschakelen. Lightspeed Payments/ Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan volgens de wettelijke voorwaarden is toegestaan.

PayPal

We gebruiken het voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop PayPal-platform. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. PayPal zal in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonlijke gegevens en informatie over uw financiële positie delen met ratingbureaus. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de services van PayPal waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan toegestaan ​​volgens de wettelijke voorwaarden.

Verzending en logistiek

MyParcel

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. We maken gebruik van MyParcel-services voor de uitvoering van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met MyParcel. MyParcel gebruikt deze informatie alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel subcontractanten betrekt, stelt MyParcel uw gegevens ook beschikbaar aan deze partijen.

Social media

Social media buttons voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina's te delen of te bookmarken. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelt. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende partijen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd rechtstreeks verband houdt met de opdracht die u levert. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u informatie met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om u op een later tijdstip te contacteren - anders dan op uw verzoek - zullen wij u om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw informatie zal niet worden gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen.

Deze derde partijen zijn allemaal vertrouwelijk behandeld op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze services verder te verbeteren. Deze informatie (bijv. Uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonlijke gegevens. 

Deelname aan belasting- en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan Chick-a-eses.nl worden gehouden op basis van een wettelijke verplichting om te delen uw gegevens in verband met overheidsbelasting of strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval zijn we genoodzaakt uw gegevens te delen, maar we zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit houdt in dat wij uw klantenprofiel behouden tot u aangeeft dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken. Als u dit aan ons meldt, beschouwen we dit ook als een verzoek om vergeving. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen bijhouden met uw (persoonlijke) gegevens, dus we zullen deze gegevens bewaren zolang de toepasselijke looptijd loopt. Medewerkers hebben echter niet langer toegang tot uw klantprofiel en documenten die we naar u verzenden in bedrijf gesteld.

Uw rechten

Op basis van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving, hebt u als gegevens subject bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen, zullen we in principe kopieën en kopieën van uw gegevens verzenden naar uw reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens wilt ontvangen op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post, zullen wij u vragen om uzelf te identificeren. We houden een register bij van ingevulde verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeving beheren we anonieme gegevens. U ontvangt alle kopieën en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat we gebruiken binnen onze systemen.

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming als u vermoedt dat we uw persoonlijke gegevens op de verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens te inspecteren die wij verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die kunnen worden herleid tot u. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacycontactpersoon. U ontvangt dan binnen 30 dagen antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens bewaren op het ons bekende e-mailadres. hebben, met vermelding van de onderstaande categorie waarin we deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die we verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon te hebben of die hierop kunnen worden teruggevoerd. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacycontactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de details zijn gewijzigd op het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Recht op beperking van verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die we verwerken of die betrekking hebben op uw persoon te beperken of die kunnen worden herleid naar u. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacycontactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het e-mailadres waarvan wij weten dat de gegevens totdat u de beperking annuleert niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die we verwerken of hebben verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die naar u zijn terug te voeren, uitgevoerd door een andere partij. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze privacycontactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord op uw aanvraag. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of kopieën van alle informatie over u die we hebben verwerkt of die door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden op het ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid. In een dergelijk geval kunnen we de service niet langer voortzetten omdat de veilige verbinding van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

In bepaalde gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens Rotterdamvisaas.nl. Als u bezwaar maakt, stoppen we de gegevensverwerking onmiddellijk in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën en / of kopieën maken van gegevens die wij verwerken of ter beschikking hebben gesteld en vervolgens de verwerking definitief beëindigen. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, staat dit in deze privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.